Etikett: Filosofi

Kommunikation är komplext helt enkelt

Det behövs en ny syn på kommunikation och en förståelse för att kommunikation är så mycket mer än bara budskapsformuleringar och grafisk profil. Kommunikation binder oss samman.

Forskningsrapporten Den kommunikativa organisationen, från Lunds universitet 2018, utmanar vår gamla syn på kommunikation. Vi uppmanas att sluta förenkla och istället bejaka den komplexa kommunikationen:

“Så snarare än att försöka förenkla och reducera kommunikation till en fråga om innehåll, budskapsformulering och medier, bör kommunikatörer komplexifiera kommunikationen och sin egen roll och betydelse för organisationen. Relationen mellan kommunikation och organisation kan uppfattas som abstrakt och komplex. Kommunikation handlar om meningsskapande. Detta betyder att kommunikation i stället för att förstås som informationsöverföring förstås som en social process genom vilken mening kollektivt skapas och omförhandlas.”

Som kommunikatör vill jag ta forskningens uppmaning på allvar och ta mitt ansvar för att sprida samtalet om den komplexa kommunikationen vidare.

En ny syn på kommunikation

Så hur kan en ny syn på kommunikation beskrivas så att den synliggör kommunikationens sanna väsen?

Ett tänkbart svar hittar vi inom filmkulturen. I filmen Star Wars: A New Hope berättar Jedi-mästaren Obi-Wan Kenobi för lärlingen Luke Skywalker om den så kallade “Kraften”:

“It’s an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us; it binds the galaxy together.”

Tänk om citatet istället är en beskrivning av kommunikation och fritt översatt till svenska kan läsas så här:

“Kommunikation är ett energifält som skapas av allt levande. Det omger oss och genomsyrar oss, det binder oss samman.”

Allt vi gör kommunicerar

Om kommunikation både omsluter oss och genomsyrar oss betyder det att ALLA är kommunikatörer och ALLT vi gör kommunicerar. 

“En kommunikativ organisation har ständigt kommunikation på agendan. Det finns i organisationen en utbredd förståelse för att kommunikation är en förutsättning för en organisations existens, måluppfyllelse och framgång. Ett genomtänkt och välfungerande kommunikationssystem är grundläggande. I den kommunikativa organisationen värdesätts olika röster och det existerar ett aktivt lyssnande för att organisationen ska kunna utvecklas, anpassas till förändringar och leda utvecklingen”, skriver författarna till forskningsrapporten.

Den tålmodiga kommunikatören

“Så snarare än att försöka förenkla och reducera kommunikation till en fråga om innehåll, budskapsformulering och medier, bör kommunikatörer komplexifiera kommunikationen och sin egen roll och betydelse för organisationen”, skriver forskarna om kommunikatörens nödvändiga roll.

Så vad blir Kommunikatörens roll i en värld där alla är kommunikatörer? 

Jag tror på den tålmodiga Kommunikatören som ihärdigt påminner andra om att kommunikation är så mycket mer än bara budskapsformuleringar och grafisk profil. Den som påminner om att allt vi gör kommunicerar och att den planerade kommunikationens effekter tar tid på sig.

En Kommunikatör är en försvarare av den komplexa kommunikationen. Eller om du så vill, en Kommunikationens Jedi-mästare.

Må Kommunikationen vara med dig!